Aspectes legals de la venda per Internet – Entrega, devolució i garantía del producte


Publicat el 18 de Juny, 2012 a les 00:00


Quin és el termini d’entrega del nostre producte?
30 dies. Llevat que es pacti un altre termini, a comptar des del dia següent a la petició i acceptació de la comanda.

Què hem de fer si no tenim el material en stock?

 1. Hem d’informar immediatament al client.
 2. Oferir un producte substitutiu de les mateixes característiques o oferir recuperar la suma abonada per el client. Tot això amb un termini màxim de 30 dies.
 3. Si no respectem els punts anteriors, estem obligats a tornar al client el doble de la quantitat abonada, poden aquest reclamar una indemnització per danys i prejudicis. 

Quin és el termini per admetre una devolució d’una venda a Internet?
El client té dret a revocació o desistiment del producte en un termini de 7 dies hàbils, des de que el client rep el producte, el pot tornar sense haver d’al·legar cap causa. 
Aquesta devolució ha de ser admesa, sempre que el producte torni en perfectes condicions, sense penalització i obligant-nos a tornar totes les quantitats rebudes, excepte les despeses de devolució, en un termini màxim de 30 dies. Amb les mateixes conseqüències recollides en el punt 3 de l’apartat anterior.

Es pot tornar qualsevol tipus de producte?
No hi ha dret de desistiment en els següents productes:

 • Productes peribles
 • Descàrregues digitals
 • CD, DVD i tots aquells suports susceptibles de copia i que el seu envàs hagi estat desprecintat.
 • Béns personalitzats o a mida
 • Aquells béns subjectes a fluctuacions de mercats financers que el venedor no pot controlar
 • Premsa, publicacions periòdiques i revistes
 • Apostes i loteria
 • Tota prestació de serveis que la seva execució hagi començat. 

Garanties que estem obligats a oferir.
Si el producte no funciona o no és idoni per la finalitat, hem de realitzar una de les següents accions:

 • Reparar 
 • Substituir
 • Rebaixar el preu
 • Tornar

Hem d’oferir:

 • Rreparació gratuïta
 • Fer la reparació en un temps raonable
 • Si la reparació no és valida, hem de substituir, o arribat el cas tornar part del preu o resoldre la venda tornant integrament els diners abonats per el client (excepte en productes no fungibles, ni en productes usats)

Norma: si apareix la falta de conformitat en el termini de 6 mesos des de l’entrega, aquesta es deu al producte. Passats els sis mesos correspon al client provar aquesta falta d’idoneïtat d’origen i no per un mal ús.